wiki:bccn:club:cfh:reglementen:huishoudelijk_reglement_cfh

Huishoudelijk Reglement Commissie Fokkerij & Hondenregistratie (vanaf 22-3-2012)

U kunt het reglement downloaden via deze link: Huishoudelijk Reglement Commissie Fokkerij & Hondenregistratie.

De commissie heeft als taken:

 • voor het ras belangrijke ontwikkelingen aan het bestuur mee te delen;
 • het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot het te voeren fokbeleid;
 • de leden gevraagd en ongevraagd adviseren bij het fokken van Border Collies en hen behulpzaam zijn bij het doen registreren van hun Border Collies bij de Raad van Beheer;
 • het regelen van keuringen om vast te stellen in hoeverre Border Collies voldoen aan de gewenste raskenmerken;
 • het bijhouden van een register van relevante foktechnische gegevens van Border Collies ingeschreven bij de NHSB;
 • het controleren bij nesten of voldaan is aan de fokvereisten, zoals vastgelegd in het Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland.

De commissie bestaat uit tenminste drie leden, die door het bestuur uit de leden van de vereniging worden benoemd. De commissieleden mogen geen fokkers zijn. Een lid van de commissie mag daarom niet meer dan één nestje per jaar fokken.
Het bestuur kan buiten de commissieleden ook andere leden bepaalde bevoegdheden verlenen binnen de taken van de commissie.
Al deze leden zijn voor zijn of haar werkzaamheden verantwoording aan het bestuur verschuldigd.

3.1 Een lid dat een fokadvies wenst, dient de commissie daar tenminste drie maanden voor de beoogde datum van de dekking schriftelijk om te verzoeken, met medezending van kopieën van alle relevante beoordelingen van de betreffende Border Collie.

3.2 De vereniging is bevoegd aan het lid in verband met een advies gemaakte kosten in rekening te brengen.

3.3 De adviezen en hulp bij het doen registreren of fokken worden geheel vrijblijvend door de vereniging gegeven. De vereniging kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel aan een advies klevend gebrek of een te late aangifte bij de Raad van Beheer e.d.

4.1 De commissie stelt tenminste één keer per jaar leden en niet-leden in de gelegenheid hun Border Collies – mits ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding - te laten beoordelen op aanleg voor hoed- en drijfvermogen en/of op functioneel exterieur op een door de commissie te bepalen plaats en datum;

4.2 De commissie is bevoegd om voor een beoordeling de identiteit en andere gegevens van de te beoordelen hond te verifiëren. Alleen Border Collies die op grond van deze informatie voldoen aan de fokeisen kunnen beoordeeld worden. Border Collies die jonger zijn dan 12 maanden, worden niet beoordeeld.

4.3 De beoordeling van het functioneel exterieur geschiedt door een bevoegde keurmeester. De beoordeling van de aanleg voor hoed- en drijfvermogen geschiedt door tenminste twee daartoe bevoegden. De eigenaar van de Border Collie ontvangt een door de beoordelaars ondertekend rapport van hun bevindingen.

4.4 Indien de eigenaar dit wenst, kan er éénmalig een nieuwe beoordeling plaatsvinden, zo mogelijk door andere beoordelaars. Bij inschrijving voor een herbeoordeling hebben nieuw te beoordelen honden voorrang.

4.5 Een tot beoordelen bevoegde is niet bevoegd tot het beoordelen van een Border Collie, die zijn eigendom is. Voor het beoordelen van deze Border Collie wijst de commissie een andere beoordelaar aan.

4.6 De verantwoordelijkheid voor de gedragingen van een hond vóór, tijdens en na de beoordeling berust volledig bij diens eigenaar.
Loopse teven kunnen slechts in overleg met de commissie beoordeeld worden. Kreupele, hoogdrachtige (vanaf 4 weken voor de verwachte werpdatum), zogende en zieke dieren worden niet beoordeeld.
Het is niet toegestaan zieke honden mee te brengen naar een beoordelingsdag.

4.7 Bij constatering, door de keurmeester functioneel exterieur, van één der onderstaande afwijkingen zal de betreffende Border Collie, ongeacht het oordeel over zijn/haar functioneel exterieur, altijd beoordeeld worden met een “onvoldoende”, of wel “ongeschikt voor de fokkerij”.

 • cryptorchide reu
 • monorchide reu
 • ondervoorbeet
 • bovenvoorbeet
 • scheef gebit
 • knikstaart
 • korte staart
 • ontbreken van meer dan twee pré-molaren.

4.8 Bij agressief gedrag van een Border Collie ten opzichte van een beoordelaar, zulks ter zijn of haar beoordeling, is deze bevoegd de Border Collie niet verder te keuren. Indien de eigenaar dit wenst kan er éénmalig een herbeoordeling plaatsvinden op een andere datum.

4.9 Een beoordeling wordt slechts verricht na voorgaande aanmelding door de eigenaar van de Border Collie, door middel van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier.
De commissie stelt voor iedere beoordelingsdag een maximum aantal aanmeldingen vast.
De aanmeldingstermijn start op het moment dat de in artikel 4.1 bedoelde plaats en datum der beoordeling is bekendgemaakt op de website van de Border Collie Club Nederland en/of in het verenigingsblad, doch niet eerder dan na afloop van de voorgaande beoordelingsdag.
De volgorde van aanmelding is in eerste instantie afhankelijk van de datum van betaling.
De aanmeldingstermijn sluit tien dagen voor de in artikel 4.1 bedoelde datum, of zoveel eerder als het maximale aantal aanmeldingen is bereikt.
Het aanmeldingsformulier is geplaatst op de hiervoor bedoelde website.

4.10 Voor het aanmelden van een hond voor een beoordeling is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt jaarlijks op voorstel van de commissie door het bestuur vastgesteld.

De commissie houdt een register bij van relevante foktechnische gegevens van Border Collies die zijn opgenomen in de Nederlandse Hondenstamboekhouding. Dit register is onvervreemdbaar eigendom van de vereniging. De meest relevante gegevens worden zo mogelijk via het verenigingsblad en/of de website van de vereniging bekend gemaakt.

De commissie houdt een register bij van degenen die bevoegd zijn om de aanleg voor hoed- en drijfvermogen te beoordelen. De benoeming van deze Keurmeesters Aanlegtest vindt plaats door het bestuur op voordracht van de commissie.
De opleiding tot Keurmeester Aanlegtest vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de commissie en is geregeld in de betreffende door het bestuur vastgestelde procedure.

7.1 De commissie controleert of leden van de vereniging bij het fokken van Border Collies hebben voldaan aan de bepalingen van het Fokreglement voor leden van de vereniging.

7.2 Wordt een overtreding geconstateerd, dan legt de commissie een sanctie op als bedoeld in artikel 10 van het Fokreglement. Gaat het om een sanctie waarbij sprake is van schorsing, opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap, dan doet de commissie daarvoor een onderbouwd voorstel aan het bestuur.

8.1 De commissie beheert een lijst van voor het fokken geschikte reuen.

8.2 Plaatsing van een reu op de Reuenlijst vindt alleen plaats na een daartoe strekkend verzoek van de eigenaar door middel van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier. Dit formulier is geplaatst op de website van de vereniging. De eigenaar dient met het formulier alle daarin gevraagde informatie aan de commissie te doen toekomen.
Verzoeken tot plaatsing waarbij niet alle gevraagde informatie is verstrekt, worden door de commissie niet in behandeling genomen.

8.3 Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de Reuenlijst dient de reu:

 • te voldoen aan de fokeisen zoals geformuleerd in het Fokreglement voor leden van de vereniging;
 • de onder artikel 4. bedoelde aanlegtest hoed- en drijfvermogen te hebben afgelegd met een beoordeling van tenminste
  • “goed”, indien beoordeelt na 1 januari 2009 en
  • “zeer goed”, indien beoordeeld voor deze datum,
  • dan wel in het bezit te zijn van een startlicentie;
 • bij de onder artikel 4. bedoelde keuring van het functioneel exterieur een uitslag van tenminste “ruim voldoende” te hebben behaald, dan wel op twee verschillende door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde exposities met “zeer goed” te zijn beoordeeld. In het laatste geval dienen de keuringen te zijn uitgevoerd door verschillende voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeesters.

8.4 Voor het laten plaatsen van een reu op de Reuenlijst is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt jaarlijks op voorstel van de commissie door het bestuur vastgesteld.

8.5 Indien de commissie een reu van de lijst afvoert, is zij verplicht diens eigenaar daarvan schriftelijk met opgave van redenen in kennis te stellen.
Bij het bereiken van de 10-jarige leeftijd wordt een reu van de Reuenlijst
gehaald, tenzij de eigenaar kan aantonen dat de hond in het afgelopen jaar nog met succes heeft gedekt.

8.6 De Reuenlijst wordt via de website van de vereniging bekend gemaakt. De wijzigingen in de Reuenlijst zullen gepubliceerd worden via het verenigingsblad.

Het aanbieden van pups in het verenigingsblad is alleen toegestaan indien:

Verzoeken tot plaatsing, waarbij dit niet of onvoldoende wordt aangetoond middels kopieën van stamboom, uitslagen van de vereiste gezondheidsonderzoeken en van de beoordelingen op functioneel exterieur en aanleg voor hoed- en drijfvermogen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bij opname van een geïmporteerde Border Collie met een ISDS-registratie in bijlage G-0 van het NHSB, verleent de commissie desgevraagd haar medewerking. De commissie verstrekt daartoe aan de eigenaar een door haar geparafeerde en van het stempel van de vereniging voorziene 3-generatiestamboom van de hond. Voorwaarde is dat de hond:

 1. is geboren in Groot-Brittannië of in een land waarvan
  1. de stamboekhouding door het FCI is erkend;
  2. de kennelclub van dit land de ISDS-registratie, net als Groot Brittannië heeft erkend;
 2. beschikt over een 3-generatiestamboom van het ISDS.

De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het doen registreren in het NHSB.
Voor het vervaardigen van een 3-generatiestamboom is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt jaarlijks op voorstel van de commissie door het bestuur vastgesteld.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die elders niet zijn geregeld, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Border Collie Club Nederland op 22 maart 2012 te De Bilt.

 • wiki/bccn/club/cfh/reglementen/huishoudelijk_reglement_cfh.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/07/27 18:32
 • door admin