wiki:bccn:club:cfh:reglementen:reglement_pupbemiddeling_en_herplaatsing

Pupbemiddeling

1. De pupbemiddeling door de vereniging omvat het verstrekken van namen en adressen
van leden die aan de vereniging te kennen hebben gegeven één of meer Border
Colliepups (of eventueel oudere Border Collies) ter overname beschikbaar te hebben (de
aanbieders), aan personen die zich tot de vereniging hebben gewend met het verzoek
hen behulpzaam te zijn bij de aanschaf van een Border Collie (de gegadigden).
In verband met het bijzondere karakter van de Border Collie zal de pupbemiddelaar
gegadigden motiveren vóór de aanschaf van een pup ter algemene oriëntatie eerst één
van de verenigingsactiviteiten te bezoeken.
De pupbemiddeling wordt geheel vrijblijvend door de vereniging verricht.Behoudens het
in de eerste alinea genoemde heeft de vereniging geen enkele bemoeienis met de
overname. Noch de aanbieder, noch de gegadigde kan de vereniging terzake van een
pupbemiddeling in rechte aanspreken.
2. De pupbemiddeling wordt verricht door één of meer bemiddelaars die door het bestuur
uit de leden der vereniging worden benoemd. Indien een pupbemiddelaar geen lid van
het bestuur is, functioneert hij of zij als toegevoegd lid van de Commissie Fokkerij &
Hondenregistratie (hierna kortweg aangeduid als de CFH). Iedere pupbemiddelaar is
voor zijn of haar werkzaamheden verantwoording aan het bestuur verschuldigd.
3. De pupbemiddeling kan slechts plaatsvinden nadat het aanmeldingsformulier
pupbemiddeling van de vereniging, alsmede kopieën van de onder artikel 6
geformuleerde eisen door de bemiddelaar zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag
aan bemiddelingskosten is voldaan. Het aanmeldingsformulier pupbemiddeling is te
downloaden van de website van de vereniging.
4. De pupbemiddelaar handelt de verzoeken van aanbieders en gegadigden in volgorde
van ontvangst af. Verzoeken van gegadigden die de Border Collie beroepshalve voor het
hoeden van vee gebruiken, kunnen bij voorrang worden behandeld.
De pupbemiddelaar verstrekt de gegadigden in principe alle namen en adressen van de
op dat moment bekend zijnde aanbieders, tenzij de aanbieder zelf heeft aangegeven dat
de aangeboden pups niet voor een bepaalde categorie gegadigden in aanmerking
komen.
De pupbemiddelaar dient zich te onthouden van met name het aanprijzen of afraden van
een bepaald nest of een bepaalde pup.
5. Het is de pupbemiddelaar niet toegestaan te bemiddelen voor een aanbieder, waarvan
de betreffende pups op grond van enig reglement der vereniging zijn uitgesloten.
6. Pups zijn bemiddelbaar indien op het moment van de dekking:
- de fokker lid was van de vereniging;
- de fokker en beide ouderdieren voldeden aan de bepalingen in het
Fokreglement voor leden van de vereniging;
- beide ouderdieren verder de aanlegtest hoed- en drijfvermogen
van de vereniging met tenminste de beoordeling “voldoende” hebben afgelegd
of in het bezit zijn van een startlicentie;
7. De pupbemiddelaar informeert de gegadigden tenminste over de objectief vastgestelde
gegevens betreffende de ouders van de aangeboden pups, zoals:
- de afstammingsgegevens;
- de resultaten van de gezondheidsonderzoeken;
- de resultaten van de aanlegtest hoed- en drijfvermogen en – indien aanwezig – de
werktest, het hebben van een startlicentie en – voor zover bekend – de behaalde
resultaten tijdens wedstrijden;
- de resultaten van de keuring van het functionele exterieur of de uitslag van
tenminste twee officiële tentoonstellingen.
Als door het bestuur van de vereniging een richtprijs voor pups is vastgesteld
attendeert de pupbemiddelaar de gegadigden hierop.
8. Een aanbieder is verplicht binnen 8 dagen na een overname die als gevolg van een
bemiddeling door de vereniging tot stand is gekomen, bericht daarvan aan de
bemiddelaar te zenden met opgave van de naam en het adres van de nieuwe eigenaar.
Het bestuur kan een aanbieder die zich niet aan deze verplichting heeft gehouden, het
recht op pupbemiddeling ontzeggen.
9. Per aangeboden nest worden voor bemiddeling kosten in rekening gebracht.
Het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Herplaatsing
10.De pupbemiddelaar kan worden ingeschakeld bij het herplaatsen van Border Collies met
stamboom. Bij deze herplaatsing wordt gehandeld in het belang van de Border Collie,
waarbij de bepalingen in de artikelen 5 en 6 van dit reglement niet van toepassing zijn.
Border Collies, waarvan op het moment van aanmelding voor herplaatsing de fokker nog
altijd de (eerste) eigenaar is komen niet voor herplaatsing in aanmerking. In deze situatie
is sprake van een normale aanmelding voor bemiddeling van een oudere pup of een
volwassen Border Collie, waarvoor alle artikelen van dit reglement van toepassing zijn.
Artikel 7 is bij herplaatsing niet alleen van toepassing op de ouders, maar ook op de te
herplaatsen Border Collie zelf.
11.De voor een herplaatsing in rekening te brengen kosten worden jaarlijks door het bestuur
vastgesteld.
12.De prijs voor een te herplaatsen hond is gemaximeerd. Het maximum wordt jaarlijks door
het bestuur vastgesteld.
Overige bepalingen
13.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niet elders zijn geregeld, beslist
het bestuur in overleg met de Commissie Fokkerij & Hondenregistratie.

  • wiki/bccn/club/cfh/reglementen/reglement_pupbemiddeling_en_herplaatsing.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/07/27 18:33
  • door admin