wiki:bccn:club:ledenadministratie

Lidmaatschap Border Collie Club Nederland

€ 32,50 volledig lidmaatschap vanaf 18 jaar.
€ 12,- voor jeugdleden tot 18 jaar.
€ 16,50 voor gezinsleden (*)
€ 8,25 voor jeugdgezinsleden tot 18 jaar (*)
(*) Per gezin ontvangt u één Border Collie Nieuws, het clubblad per editie.

Gezinslid, jeugdlid of jeugdgezinslid

De lidmaatschap vorm gezinslid en jeugdgezinslid is slechts mogelijk als u huisgenoot bent van een lid van de BCCN zolang deze lid blijft. Bij nieuw lidmaatschap betaalt men eenmalig €5,50 inschrijfgeld.

Als u zich aanmeldt als lid, worden uw naam en woonplaats gepubliceerd in de volgende editie van het clubblad: Border Collie Nieuws (BCN). De BCN verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Als het bestuur binnen 14 dagen na publicatie geen bezwaren tegen uw lidmaatschap ontvangt, en als uw contributie en eenmalige inschrijfgeld zijn ontvangen, bent u officieel aangenomen als lid. Intussen wordt u als (jeugd)lid wel direct opgenomen op de verzendlijst van De BCN, zodat u deze meteen ontvangt.
Mocht u nog vragen hebben over het lidmaatschap, stuur dan een mailtje naar de Ledenadministratie BCCN.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via het online formulier,
of via het document: Aanvraagformulier.
Verstuur deze, compleet ingevuld, naar: Ledenadministratie BCCN.

(Adres)wijziging

U kunt een wijziging in uw adres of anderszins opgeven door een e-mail met genoeg NAW-gegevens (naam, liefst het lidnummer, adres) te sturen naar: Ledenadministratie BCCN.

Opzeggen

U kunt zich afmelden door een e-mail met genoeg NAW-gegevens (naam, liefst het lidnummer, adres) te sturen naar: Ledenadministratie BCCN.

Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9, tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.

  • door de dood van het lid; *
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging door de vereniging;
  • door ontzetting.

Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.

De volledige statuten kunt u hier vinden: Statuten van Border Collie Club Nederland.

  • wiki/bccn/club/ledenadministratie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 17:45
  • door admin