wiki:bccn:club:cfh:reglementen:reglement_pupbemiddeling_en_herplaatsing

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:bccn:club:cfh:reglementen:reglement_pupbemiddeling_en_herplaatsing [2019/07/27 18:33] (huidige)
admin aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +====== Pupbemiddeling ======
 +1. De pupbemiddeling door de vereniging omvat het verstrekken van namen en adressen\\
 +van leden die aan de vereniging te kennen hebben gegeven één of meer Border\\
 +Colliepups (of eventueel oudere Border Collies) ter overname beschikbaar te hebben (de\\
 +aanbieders),​ aan personen die zich tot de vereniging hebben gewend met het verzoek\\
 +hen behulpzaam te zijn bij de aanschaf van een Border Collie (de gegadigden).\\
 +In verband met het bijzondere karakter van de Border Collie zal de pupbemiddelaar\\
 +gegadigden motiveren vóór de aanschaf van een pup ter algemene oriëntatie eerst één\\
 +van de verenigingsactiviteiten te bezoeken.\\
 +De pupbemiddeling wordt geheel vrijblijvend door de vereniging verricht.Behoudens het\\
 +in de eerste alinea genoemde heeft de vereniging geen enkele bemoeienis met de\\
 +overname. Noch de aanbieder, noch de gegadigde kan de vereniging terzake van een\\
 +pupbemiddeling in rechte aanspreken.\\
 +2. De pupbemiddeling wordt verricht door één of meer bemiddelaars die door het bestuur\\
 +uit de leden der vereniging worden benoemd. Indien een pupbemiddelaar geen lid van\\
 +het bestuur is, functioneert hij of zij als toegevoegd lid van de Commissie Fokkerij &\\
 +Hondenregistratie (hierna kortweg aangeduid als de CFH). Iedere pupbemiddelaar is\\
 +voor zijn of haar werkzaamheden verantwoording aan het bestuur verschuldigd.\\
 +3. De pupbemiddeling kan slechts plaatsvinden nadat het aanmeldingsformulier\\
 +pupbemiddeling van de vereniging, alsmede kopieën van de onder artikel 6\\
 +geformuleerde eisen door de bemiddelaar zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag\\
 +aan bemiddelingskosten is voldaan. Het aanmeldingsformulier pupbemiddeling is te\\
 +downloaden van de website van de vereniging.\\
 +4. De pupbemiddelaar handelt de verzoeken van aanbieders en gegadigden in volgorde\\
 +van ontvangst af. Verzoeken van gegadigden die de Border Collie beroepshalve voor het\\
 +hoeden van vee gebruiken, kunnen bij voorrang worden behandeld.\\
 +De pupbemiddelaar verstrekt de gegadigden in principe alle namen en adressen van de\\
 +op dat moment bekend zijnde aanbieders, tenzij de aanbieder zelf heeft aangegeven dat\\
 +de aangeboden pups niet voor een bepaalde categorie gegadigden in aanmerking\\
 +komen.\\
 +De pupbemiddelaar dient zich te onthouden van met name het aanprijzen of afraden van\\
 +een bepaald nest of een bepaalde pup.\\
 +5. Het is de pupbemiddelaar niet toegestaan te bemiddelen voor een aanbieder, waarvan\\
 +de betreffende pups op grond van enig reglement der vereniging zijn uitgesloten.\\
 +6. Pups zijn bemiddelbaar indien op het moment van de dekking:\\
 +- de fokker lid was van de vereniging;​\\
 +- de fokker en beide ouderdieren voldeden aan de bepalingen in het\\
 +Fokreglement voor leden van de vereniging;​\\
 +- beide ouderdieren verder de aanlegtest hoed- en drijfvermogen\\
 +van de vereniging met tenminste de beoordeling “voldoende” hebben afgelegd\\
 +of in het bezit zijn van een startlicentie;​\\
 +7. De pupbemiddelaar informeert de gegadigden tenminste over de objectief vastgestelde\\
 +gegevens betreffende de ouders van de aangeboden pups, zoals:\\
 +- de afstammingsgegevens;​\\
 +- de resultaten van de gezondheidsonderzoeken;​\\
 +- de resultaten van de aanlegtest hoed- en drijfvermogen en – indien aanwezig – de\\
 +werktest, het hebben van een startlicentie en – voor zover bekend – de behaalde\\
 +resultaten tijdens wedstrijden;​\\
 +- de resultaten van de keuring van het functionele exterieur of de uitslag van\\
 +tenminste twee officiële tentoonstellingen.\\
 +Als door het bestuur van de vereniging een richtprijs voor pups is vastgesteld\\
 +attendeert de pupbemiddelaar de gegadigden hierop.\\
 +8. Een aanbieder is verplicht binnen 8 dagen na een overname die als gevolg van een\\
 +bemiddeling door de vereniging tot stand is gekomen, bericht daarvan aan de\\
 +bemiddelaar te zenden met opgave van de naam en het adres van de nieuwe eigenaar.\\
 +Het bestuur kan een aanbieder die zich niet aan deze verplichting heeft gehouden, het\\
 +recht op pupbemiddeling ontzeggen.\\
 +9. Per aangeboden nest worden voor bemiddeling kosten in rekening gebracht.\\
 +Het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.\\
 +Herplaatsing\\
 +10.De pupbemiddelaar kan worden ingeschakeld bij het herplaatsen van Border Collies met\\
 +stamboom. Bij deze herplaatsing wordt gehandeld in het belang van de Border Collie,\\
 +waarbij de bepalingen in de artikelen 5 en 6 van dit reglement niet van toepassing zijn.\\
 +Border Collies, waarvan op het moment van aanmelding voor herplaatsing de fokker nog\\
 +altijd de (eerste) eigenaar is komen niet voor herplaatsing in aanmerking. In deze situatie\\
 +is sprake van een normale aanmelding voor bemiddeling van een oudere pup of een\\
 +volwassen Border Collie, waarvoor alle artikelen van dit reglement van toepassing zijn.\\
 +Artikel 7 is bij herplaatsing niet alleen van toepassing op de ouders, maar ook op de te\\
 +herplaatsen Border Collie zelf.\\
 +11.De voor een herplaatsing in rekening te brengen kosten worden jaarlijks door het bestuur\\
 +vastgesteld.\\
 +12.De prijs voor een te herplaatsen hond is gemaximeerd. Het maximum wordt jaarlijks door\\
 +het bestuur vastgesteld.\\
 +Overige bepalingen\\
 +13.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niet elders zijn geregeld, beslist\\
 +het bestuur in overleg met de Commissie Fokkerij & Hondenregistratie.
 +
  
  • wiki/bccn/club/cfh/reglementen/reglement_pupbemiddeling_en_herplaatsing.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/07/27 18:33
  • door admin